dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy
Personuppgiftsansvarig:


Städosan AB


Energigatan 3


721 37 Västerås


Org. Nr: 556449-9530


Vilkas personuppgifter hanterar vi?


 • Personalen
 • Privatkunder


I vilka system hanteras uppgifterna?


 • Faktureringen
 • Lönesystemet
 • Beställningsmottagning
 • Schemaläggning
 • E-postprogram

 

Syfte för hanteringen:

 

 • Kunder i kundregistret. Namn, adress, telefon, e-post, personnummer, anteckningar. Syften är att få statistik från programmet; Att det ska vara enkelt att fakturera om de återkommer.


 • Anställda i löneprogrammet. Namn, kontaktuppgifter, personnummer, lön, frånvaro osv. Syftet är att kunna betala ut lön enligt anställningsavtalet.


 • Beställning/faktureringsunderlag. Namn, adress, telefon, e-post, personnummer, anteckningar. Anteckna nödvändiga uppgifter om kunden, kundens beställning samt noteringar om överenskomna priser, beställningens art m.m.


 • Anställdas arbetsscheman. Namn, anteckningar om arbetsplatser och arbetstider. Kontaktregister i e-postsystemet. Namn, kontaktuppgifter. Syfte: Att underlätta kontakt. Ingår i systemet.


Beställning av tjänst


 • Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om status på tjänsten.


 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med kunden.


Kundfrågor


 • Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.


 • Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.


Fullgörande av skyldigheter enligt lag


 • Vi behandlar personuppgifter för att kunna följa gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.


 • Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.


Förhindrande av missbruk och brott


 • Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.


 • Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.


Dela ut uppgifter


 • Vi kommer inte att dela ut personuppgifter till tredje part.


Skydd av personuppgifter


 • Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.


Så länge sparas personuppgifterna


 • Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.


 • Beställningar och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.


Dina rättigheter


 • Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.


 • När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.


Tillgång


 • Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.


Rättelse av uppgifter


 • Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.


Radering


 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:


 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.


 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.


 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre.


 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.


 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;


 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.


Invändning mot behandling


 • Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.


Dataportabilitet


 • Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke vanligt och maskinläsningsbart format.


Klagomål


 • Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Genom att fylla i formuläret nedan godkänner ni ovanstående.


 
 
 

Telefon

021-81 00 91

Städosan AB

Tunbytorpsgatan 4C

721 37 Västerås


 

Copyright © 2019 Städosan AB All rights reserved.